Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden VvE Consult

Art. 1. Algemeen

De algemene leveringsvoorwaarden van VvE Consult zijn van toepassing op alle uit te voeren en uitgevoerde diensten zoals beschreven in offertes en contracten, behoudens wijzigingen welke partijen schriftelijk overeenkomen of tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk overeenkomen. Deze uit te voeren en uitgevoerde diensten hebben betrekking op veranderingsinterventies, interim, trainingen en advies.

Art. 2. Offertes

Alle door VvE Consult verstrekte offertes en de daarin vermelde prijzen en condities zijn geldig voor dertig dagen.

Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever tot het moment van totstandkoming ervan zijn verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij daarbij de voor de opzet en uitvoering van de te leveren diensten essentiële informatie heeft verstrekt.

Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt aanvaard, dan heeft VvE Consult het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

VvE Consult spant zich in de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.

Art. 3. Opdrachtuitvoering

VvE Consult voert de opdracht uit vanuit een professionele en onafhankelijke opstelling. Uiteraard zal met de opdrachtgever overlegd worden over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten en gegevens, die nodig zijn voor het conform de afgesproken planning uitvoeren van de opdracht, tijdig in bezit van VvE Consult komen. De opdrachtgever draagt tevens zorg voor de tijdige beschikbaarheid van de bij de werkzaamheden betrokken medewerkers van de organisatie van de opdrachtgever.

Art. 4. Vertrouwelijkheid

VvE Consult verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Zij zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van VvE Consult aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze e.d. van VvE Consult dan wel rapportages e.d. van VvE Consult beschikbaar stellen.

Art. 5. Personeel

Teneinde de continuïteit van de adviesrelatie te waarborgen, wordt in beginsel niet van adviseur gewisseld.

VvE Consult kan echter na overleg met de opdrachtgever de personele bezetting voor de te leveren diensten wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag geen negatieve invloed hebben op de kwaliteit van de diensten, noch mag het de continuïteit van de uitvoering ongunstig beïnvloeden. Geen van de partijen zal tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen een jaar na beëindiging daarvan, personeel van de wederpartij in dienst nemen, of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen dan in overleg met de wederpartij.

Art. 6. Tarieven, kosten en betaling

Niet in de tarieven begrepen kosten, waaronder onder meer doch niet uitsluitend zijn begrepen, reis- en verblijfskosten en andere opdrachtgebonden kosten, worden afzonderlijk in het contract vermeld en zullen afzonderlijk vermeld in rekening worden gebracht.

Een tussentijdse verandering van het niveau van lonen en kosten, die VvE Consult noodzaakt tot tariefverandering, zal worden doorberekend voor zover deze verhogingen niet in strijd zijn met het door de overheid gevoerde beleid.

De aan de uitvoering van de opdracht verbonden kosten worden maandelijks per factuur gedeclareerd. Indien anders overeengekomen wordt maandelijks vooraf een voorschot factuur in rekening gebracht. Aan het eind van de opdracht dan wel aan het eind van het kalenderjaar worden de werkelijke diensten naar tarieven en kosten verrekend met de in rekening gebrachte voorschotten. Betalingen worden binnen 30 dagen na declaratiedatum verwacht.

In de kostenberekening zijn geen rentekosten opgenomen. Indien de declaratie 30 dagen na de vervaldatum nog niet is betaald, kan VvE Consult vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening brengen. Indien betaling niet plaatsvindt binnen 60 dagen na de vervaldatum, kan VvE Consult de uitvoering van de opdracht opschorten. Alle gerechtelijke alsmede buitengerechtelijk kosten, verband houdende met de inning en enige terugvordering op de opdrachtgever, komen te zijnen laste. De buitengerechtelijke kosten zullen worden geacht ten minste 15% van het te vorderen bedrag te bedragen.

In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk voor de betaling van het bedrag van de declaratie aansprakelijk, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Art. 7. Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van VvE Consult worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die VvE Consult verkrijgt en de medewerking die door de opdrachtgever wordt verleend. VvE Consult kan dan ook niet voor elke opdracht van tevoren exact aangeven hoeveel doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht nodig zal zijn.

De opdracht is in financiële zin afgesloten op het moment dat de eindafrekening door de opdrachtgever is betaald. Deze eindafrekening moet door de opdrachtgever worden goedgekeurd binnen 30 dagen na ontvangst. Indien de opdrachtgever binnen deze termijn niet reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

Art. 8. Wijzigingen in en / of voortijdige beëindiging van de opdracht

De opdrachtgever aanvaardt dat de planning van de opdracht kan worden gewijzigd, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, de werkwijze en / of de omvang van de opdracht en / of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien dergelijke wijzigingen van invloed zijn op de overeengekomen honoraria / vergoedingen, zal de opdrachtgever daarover zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.

De opdracht kan voortijdig worden beëindigd indien de opdrachtgever en / of VvE Consult van mening zijn dat de werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd conform het contract en de eventuele later schriftelijk vastgelegde nadere opdrachtspecificaties. In dat geval zal een opzegtermijn van een maand worden aangehouden, uitgezonderd voor opdrachten met een doorlooptijd van minder dan twee maanden.

Tot opzegging zal eerst worden overgegaan nadat is gebleken dat de geconstateerde problemen niet kunnen worden opgelost. Over deze opzegperiode kan aan de opdrachtgever een vergoeding in rekening gebracht worden. Deze vergoeding is maximaal het bedrag dat tot dan toe in de opdracht in een periode van gelijke duur gemiddeld maandelijks is gedeclareerd.

Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht zullen overigens de tot dan toe verrichte werkzaamheden worden vergoed, zonder enige aanspraak of recht van welke aard dan ook voor de opdrachtgever.

In geval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht met onmiddellijke ingang en zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen.

De opdrachtgever krijgt de beschikking over de resultaten van de reeds verrichte werkzaamheden.

Art. 9. Eigendomsrecht, verbod op verveelvoudiging en / of openbaarmaking

Alle materialen gebruikt tijdens het uitvoeren van de opdracht zijn en blijven eigendom van VvE Consult. Hergebruik en publicatie zijn alleen mogelijk na het verlenen van schriftelijke toestemming door VvE Consult. De opdrachtgever heeft het recht de materialen te kopiëren of anderszins te vermenigvuldigen ten behoeve van de eigen organisatie, voor zover het maken van kopieën is toegestaan op grond van de artikelen 16, 16 b en 17 van de Auteurswet 1912.

Het auteursrecht op rapporten en overige uit de werkzaamheden van ons bureau voortvloeiende stukken berust bij VvE Consult. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtgever en VvE Consult zullen geen gegevens uit en / of gedeelten, en / of uittreksels van niet op individuele organisaties betrekking hebbende rapporten en overige stukken gepubliceerd of vermenigvuldigd mogen worden.

Art. 10. Aansprakelijkheid

De resultaten van het gebruik van de door VvE Consult verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten onze invloed vallen. Daarom rust op VvE Consult slechts de verplichting om de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.

VvE Consult is niet aansprakelijk voor eventuele schade die veroorzaakt is door of verband houdt met diensten die ten behoeve van een opdrachtgever worden of zijn verricht, door haar medewerkers en / of door andere personen die door of vanwege VvE Consult te werk zijn gesteld of van wier diensten door VvE Consult gebruik is gemaakt.

De opdrachtgever is gehouden VvE Consult en de in de vorige volzin bedoelde personen te vrijwaren ter zake van vorderingen van derden.

Art. 11. Geschillen

Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal wederzijds en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht.

Alle geschillen, welke tussen partijen (opdrachtgever en VvE Consult) mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten welke daaruit voortgevloeid mochten zijn, zullen worden beslecht volgens het Nederlandse recht. Zolang de opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen blijven alle materialen en rapporten eigendom van VvE Consult.

E-mail:info@vveconsult.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven